Política de Privacidade

POLÍTICA DE PRIVACIDADE Obrigación de Secreto e Confidencialidade
Elisabet Hermida García (en diante LENIRE PSICOLOXÍA E SAÚDE), titular do presente portal, informa os usuarios deste sitio web da súa política de protección de datos de carácter persoal para que determinen libre e voluntariamente se desexan facilitar a LENIRE PSICOLOXÍA E SAÚDE os datos persoais que se lle poidan requirir ou que se poidan obter do usuario con ocasión da suscrición ou contratación de calquera dos servizos ofertados por LENIRE PSICOLOXÍA E SAÚDE a través do mesmo. Estes datos serán tratados de maneira confidencial e serán incorporados á correspondente operación de tratamento de LENIRE PSICOLOXÍA E SAÚDE.
LENIRE PSICOLOXÍA E SAÚDE resérvase o dereito de modificar a presente política de privacidade para adaptala a novidades lexislativas ou xurisprudenciais, anunciando nesta páxina os cambios introducidos. Certos servizos prestados no portal poden conter condicións particulares con previsións específicas en materia de protección de datos persoais.
LENIRE PSICOLOXÍA E SAÚDE, titular da web, como responsable do tratamento, infórmalle que os datos serán tratados, no que respecta ao tratamento de datos persoais, de conformidade co disposto no Regulamento (UE) 2016/679 do 27 de abril de 2016 ( RXPD) relativo á protección das persoas físicas e a O 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais A información fornecida polo usuario é absolutamente voluntaria e está debidamente anunciada e terá, en todo caso, a consideración de confidencial, e comprometémonos ao cumprimento da obrigación de secreto dos datos de carácter persoal e do deber de gardalos de forma confidencial e adoptaremos as medidas necesarias para evitar a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado, tendo en conta en todo momento do estado da tecnoloxía. O persoal e voluntariado de LENIRE PSICOLOXÍA E SAÚDE están comprometidos a non divulgar nin facer uso da información á que accedesen por razón do seu posto. Aínda que nas transmisións de datos a través de internet ou desde unha web non é posible garantir unha protección absoluta contra intrusiones, LENIRE PSICOLOXÍA E SAÚDE dedica os máximos esforzos para manter as medidas de protección física, electrónica e procedemental para garantir a máxima protección dos seus datos. Entre as medidas que utilizamos inclúense as seguintes: • limitar o acceso aos seus datos unicamente a aquelas persoas que deban coñecelos en atención ás tarefas que realizan; • como regra xeral transferir en formato cifrado os datos recolleitos ; • almacenar os datos máis sensibles (como os de tarxeta de crédito) só en formato cifrado; • instalar “firewalls” para impedir accesos non autorizados, por exemplo “ hackers” • monitorar habitualmente os accesos aos sistemas informáticos para detectar e deter calquera uso indebido dos datos de carácter persoal. Finalidades • CONTACTO: Tramitar consultas, solicitudes ou calquera tipo de petición sobre os servizos de LENIRE PSICOLOXÍA E SAÚDE realizada polo usuario a través de calquera das formas de contacto que se poñen á súa disposición. • DATOS RECOMPILADOS POLO SERVIDOR WEB: Os datos persoais recompilados polo servidor web estarán suxeitos a procesamento automatizado e incorporados á operación de tratamento “WEB” que lexitima a súa obtención. ou Versión do navegador ou Versión do sistema operativo ou Dirección IP ou Interface de usuario ou Idioma Navegador Lexitimación do tratamento A lexitimación do tratamento dos seus datos é consecuencia do consentimento que presta ao poñerse en contacto connosco e navegar pola nosa páxina web. (Artigo 6.1 letra a RGPD) Se se produce solicitude ou encargo, a lexitimación será a relación derivada do mesmo, podendo chegar a ser contractual e o cumprimento das obrigacións profesionais e legais derivadas do mesmo. ( Artigo 6.1 letra b do RGPD) Tamén existe a lexitimación a través da vía do interese do titular da páxina web ou do usuario. (Artigo 6.1 letra f do RGPD) Comunicacións dos datos Os datos derivados do contacto e a consulta non serán comunicados a terceiros, salvo autorización expresa ou obrigación legal. Conservación dos datos Os seus datos persoais conservaranse durante o tempo necesario para cumprir a finalidade para a cal se recolleron. Se os seus datos utilízanse para varias finalidades que nos obrigan a conservalos durante prazos diferentes, aplicaremos o prazo de conservación máis longo e en todo caso conservaranse durante o tempo necesario para determinar as posibles responsabilidades que se puidesen derivar da devandita finalidade e do tratamento dos datos. Os datos económicos que se poidan xerar conservaranse conforme á lei 58/2003, do 17 de decembro, Xeral Tributaria, ademais dos períodos establecidos nas demais normativas vinculantes. Dereitos dos interesados Calquera persoa ten dereito a acceder aos seus datos persoais, a actualizalos, rectificar os datos inexactos, solicitar a súa supresión, portabilidad ou a limitación do tratamento, nese caso unicamente conservarémolos para o exercicio ou a defensa de reclamacións. Tamén poderán opoñerse ao tratamento dos seus datos e á elaboración de perfís baseados no tratamento automatizado dos seus datos. Os interesados teñen dereito a revogar o consentimento prestado en calquera momento. Como consecuencia da aplicación do dereito á supresión ou oposición ao tratamento de datos persoais na contorna online os interesados teñen o dereito ao esquecemento segundo a xurisprudencia que o Tribunal de Xustiza da UE determina. Exercicio de Dereitos de Protección de Datos Os usuarios poden exercer os seus dereitos mediante escrito postal dirixido a Elisabet Hermida Garcia, Avda. Romero Donallo 1 Entreplanta 1ª, 15706 Santiago de Compostela (A Coruña) a través do correo electrónico psicologia@lenire.es. Se considera que os seus dereitos non se atenderon debidamente, ten dereito a presentar unha reclamación #ante a Axencia Española de Protección de Datos, con datos de contacto: • Dirección postal: C/Jorge Juan, 6, 28.001-Madrid • Páxina web: www.aepd.es • Teléfono: 901 100 099 • Sede electrónica: https:// sedeagpd. gob.es/sede- electronica-web/ Redes sociais Contamos con perfil nas principais redes sociais da internet, recoñecéndose en todos os casos responsable do tratamento dos datos dos seus seguidores, fans, subscritores, comentaristas e outros perfís de usuarios (en diante, seguidores). O tratamento que a entidade levará a cabo cos devanditos datos será, como máximo, o que a rede social permita aos perfís corporativos. Así pois, poderemos informar os seguidores por calquera vía que a rede social permita sobre as nosas actividades. En ningún caso extraeremos datos das redes sociais, a menos que se obtivese puntual e expresamente o consentimento do usuario para iso. Cando, debido á propia natureza das redes sociais, o exercicio efectivo dos dereitos do seguidor quede supeditado á modificación do perfil persoal deste, comprometémonos a axudarlle e aconsellarlle a tal fin na medida das súas posibilidades. A páxina web de LENIRE PSICOLOXÍA E SAÚDE pode conter botóns “Compartir” para que os usuarios poidan compartir contido a través de redes sociais, como Facebook e Twitter. Estes sitios poden establecer unha cookie cando te conectes ao seu servizo. LENIRE PSICOLOXÍA E SAÚDE non ten control sobre a configuración das cookies deses sitios web. Para obter máis información sobre as súas cookies e como xestionalas consulta os sitios web de terceiros. Contido achegado polos usuarios Nas redes sociais, formularios, blogues e similares instrumentos os usuarios poden realizar comentarios. Toda a información e comentarios que se reciban considerarase cedida a título gratuíto. O usuario non debe enviar información que non poida ser tratada desta forma. O titular da páxina web resérvase o dereito de publicar os comentarios que se envíen e retirar todos aqueles que non estean relacionados co contido da entrada na que se realiza o comentario, vulneren a propiedade intelectual, o respecto á dignidade da persoa, o dereito á honra, a propia imaxe ou a intimidade, o dereito á protección de datos persoais, que sexan discriminatorios, xenófobos, racistas, pornográficos, que atenten contra a mocidade ou a infancia, a orde ou a seguridade pública ou que, ao seu xuízo, resultasen ilegais ou, simplemente, non adecuados para a súa publicación. Quen envíe un comentario é responsable de achegar contidos lícitos e das posibles responsabilidades que por calquera índole, poidan fornecer, incluíndo as eventuais indemnizacións. En calquera caso o titular da páxina web non se fai responsable das opinións vertidas polos usuarios a través das ferramentas de participación, nin dos contidos. Aqueles comentarios ou contidos non publicados ou retirados serán destruídos. Tampouco se recomenda o envío público de información propia e moito menos de terceiros, e prohíbese expresamente o incorporar datos sensibles ou que vulneren calquera tipo de dereito das persoas. Se o usuario inclúe datos de carácter persoal debe cumprir a normativa de protección de datos. Respecto a os seus pode exercer os dereitos consignados no apartado anterior.