Aviso Legal

AVISO LEGAL En cumprimento do establecido no Art. 10 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico ( LSSI-CE), infórmase o usuario do seguinte: Titular do Sitio web • Denominación social: Elisabet Hermida García • CIF: 44837195E • Datos de contacto: ou Dirección postal: Avda. Romero Donallo, 1 -Entreplanta 1A ou Teléfonos de contacto: 881081058 ou Dirección de correo electrónico: psicologia@lenire.es • Nome Comercial: Lenire Psicoloxía e Saúde • Perfiles en redes sociais: ou Facebook: https://é-é.facebook. com/ lenirepsicologia/ ou Linkedin: https://é. linkedin. com/ in/ elisabet- hermida-614 bb859 • Requisitos para exercer a actividade: ou Título académico: Licenciada en Psicoloxía ou Número de colexiada/ou: G-04082 ou Número de rexistro sanitario: C-15-003744 • Entidade adherida aos seguintes convenios e códigos de conduta: Código Deontolóxico da Psicoloxía Condicións de uso Este Aviso Legal regula o acceso e utilización da páxina web https:// lenire.es/ que Elisabet Hermida García pon ao dispor dos usuarios da internet. Enténdese por usuario a persoa que acceda, navegue, utilice ou participe nos servizos e actividades da Web. A utilización do sitio web atribúe a condición de Usuario e implica coñecer e ACEPTAR as condicións e termos de uso contidas nela. Se non está de acordo con algunha das condicións contidas neste aviso, deberá deixar de utilizar a páxina web. O acceso e navegación pola mesma implica a aceptación das devanditas condicións sen reservas. A presente páxina web ten por obxecto facilitar aos usuarios, clientes e/ou potenciais clientes, información relativa ás actividades, produtos e/ou servizos de ELISABET HERMIDA GARCÍA ou outra información que poida resultar de interese. A información contida neste sitio web está suxeita a actualización continua, polo que o Usuario debe ler atentamente o presente Aviso Legal cada vez que desexe acceder ás informacións contidas na páxina web, xa que as mesmas puidesen sufrir modificacións. Acceso O acceso á páxina web por parte dos Usuarios é público e gratuíto. Algúns servizos e contidos da páxina web están condicionados ao rexistro previo do Usuario ou á contratación do servizo ou produto na forma que se determine nas condicións particulares. Neste caso o acceso realizarase mediante un identificador de usuario e un contrasinal. Queda prohibida a contratación/alta de servizos a través da páxina web por parte de menores de idade, debendo obter debidamente e con anterioridade, o consentimento dos seus pais, titores ou representantes legais, os cales serán considerados como responsables dos actos que leven a cabo os menores ao seu cargo, conforme á normativa vixente. Modificación da páxina e interrupcións ou erros no acceso
Elisabet Hermida García se reserva a facultade de efectuar, en calquera momento e sen necesidade de aviso previo/previo aviso, modificacións e actualizacións da información contida na páxina web, da configuración e presentación desta e das condicións de acceso. Contidos e páxinas enlazadas A información contida nesta web ten carácter meramente informativo, e, en ningún caso constitúe asesoramento de ningunha índole. A política de Elisabet Hermida García é tratar de que os contidos estean sempre actualizados, pero pode suceder que non o estean. O Sitio web contén textos elaborados con fins meramente informativos ou divulgativos que poden non reflectir o estado actual e que se refiren a situacións xerais polo que o seu contido non pode ser aplicado nunca polo usuario a casos concretos. As opinións vertidas nos mesmos non reflicten necesariamente os puntos de vista do titular da páxina web. O usuario non debe actuar sobre a base da información contida neste Sitio web sen recorrer previamente á correspondente consulta co persoal de Elisabet Hermida García. Os usuarios comprométense a facer un uso adecuado dos contidos e servizos que o titular da páxina web ofrece. As ligazóns externas que contén este Sitio web conducen a sitios xestionados por terceiros. O titular da páxina web non responde dos contidos nin do estado dos devanditos sitios. O uso de ligazóns externas tampouco implica que Elisabet Hermida García recomende ou aprobe os contidos das páxinas de destino. A función das ligazóns que aparecen nesta páxina é exclusivamente a de informar os usuarios e clientes sobre a existencia doutras fontes de información sobre a materia na internet, onde poderán ampliar ou completar os datos ofrecidos nesta páxina. En todo caso, Elisabet Hermida García non asume responsabilidade derivada dos contidos enlazados desde a súa páxina web, nin pode garantir a ausencia de virus, ou outros elementos nos mesmos que poidan producir alteracións no sistema informático (hardware e software), nos documentos ou os ficheiros, ou os datos, do usuario, excluíndo calquera responsabilidade polos danos de calquera clase causados ao usuario por este motivo. Aínda que as ligazóns son supervisados regularmente para que non suceda, no caso de que calquera usuario ou un terceiro, considerase que o contido ou os servizos prestados polas páxinas enlazadas son ilícitos, vulneran valores ou principios constitucionais, ou lesionan bens ou dereitos do propio usuario ou dun terceiro, rógase comuníquese inmediatamente con Elisabet Hermida García dita circunstancia, e especialmente se as ligazóns consisten en: • Actividades ou contidos susceptibles de ser considerados delituosos conforme á normativa aplicable. • Actividades ou contidos que violen dereitos de propiedade intelectual ou industrial. • Actividades ou contidos que poñan en perigo a orde pública, a investigación penal, a seguridade pública e a defensa nacional. • Actividades ou contidos que poñan en perigo a protección da saúde pública, o respecto á dignidade da persoa, ao principio de non discriminación, a protección da saúde e a infancia, a protección de datos de carácter persoal ou calquera outro valor ou principio considerado de interese. Certos servizos prestados a través do sitio web poden conter condicións particulares con previsións específicas en materia de protección de datos persoais. Faise indispensable a súa lectura e aceptación con carácter previo á solicitude do servizo de que se trate. Propiedade industrial e intelectual Todos os contidos, textos, fotografías, gráficos, imaxes, iconas, tecnoloxía, software, links e demais contidos audiovisuais e/ou sonoros, así como o seu deseño gráfico e códigos fonte, son propiedade intelectual do titular da páxina web ou de terceiros, sen que poida entenderse cedido ao usuario ningún dereito de explotación recoñecido pola lexislación vixente. As marcas, nomes comerciais e signos distintivos son titularidade de Elisabet Hermida García ou de terceiros, sen que poida entenderse que o acceso á páxina web da que é obxecto este aviso legal atribúe ningún dereito sobre os mesmos. Aqueles usuarios que fagan comentarios no blogue ou redes sociais ceden a título gratuíto os seus dereitos de propiedade intelectual, e están sometidos ás condicións expresadas no apartado contido achegado polos usuarios. (poñer hipervínculo ao apartado que leva ese nome na política de privacidade) Responsabilidades O titular da páxina web non será en ningún caso, responsable, polos danos e prexuízos de calquera índole derivados, directa ou indirectamente, da falta de lectura deste aviso, ou do incumprimento das obrigacións especificadas nas condicións. Así mesmo, o titular da páxina web exclúe calquera responsabilidade polos danos e prexuízos de toda natureza que, fóra do seu efectivo control, poidan deberse á transcrición, difusión, almacenamento, posta a disposición, recepción, obtención ou acceso á páxina web ou aos seus contidos. Normativa e Xurisdición As presentes Condicións de Uso do Sitio web réxense en todos e cada un dos seus extremos pola lei española. Este aviso legal non se arquivará individualmente para cada usuario senón que permanecerá accesible por medio da internet en leste mesmo sitio web.